Naūkeman Translations

This web is still being woven. Please don't be surprised if it changes slightly from time to time...

Full Translations

Kimin Han sū Nias (The North Wind and the Sun)

taamyai byū kel naile elcihir tahūnha kimin han sū nias...
Taamyai byū kel naile elshihir tahūnha kimin han sū nias...

... sana kyun tatuel oton anlai tasoūnūmi nalunmil
...sana kyun tatuel oton anlai tasoūnūmi nalunmil

taitan kiūr nalunmil anlai belenha ilanmil elcihir tahūnmil taugi tūe.
Taitan kiūr nalunmil anlai belenha ilanmil elshihir tahūnmil taungi tūe.

atya, tyo ir ūle elcihir tayohen kimin han...
Atya, tyo ir ūle elshihir tayohen kimin han...

... eken sahlo tayohen ū, sū sahlo tanomais anlai meona ce nalunmil byū ni...
... eken sahlo tayohen ū, sū sahlo tanomais anlai meona she nalunmil byū ni...

... sonsa tabihai kimin han.
... sonsa tabihai kimin han.

iba otonot tabanyin nias, ten yenhaot tabelen anlai nalunmil.
Iba otonot tabanyin nias, ten yenhaot tabelen anlai nalunmil.

Ten sara, niasle elcihir tahūn ti tatimaūnha tamūrenyemi tuagi kimin han.
Ten sara, niasle elshihir tahūn ti tatimaūnha tamūrenyemi tuangi kimin han.

Hūnyūnta sū Atrakon (Grandfather and the Dragon)

gi yi tūashe byū ni nale hūni-hūni-hūnyūnta, nalun hoye tacen tokmiret kyun ce.
Ngi yi tūashe byū ni nale hūni-hūni-hūnyūnta, nalun hoye tashen tokmiret kyun she.
COP young man as while 1ST-SG.GEN great.great.grandfather travel for-purpose-of DIST-PAST.depart world into 3RD-SG

kūrū tayunmeli oceba yun, eken onarn ke taroen kanka bel.
Kūrū tayunmeli osheba yun, eken onarn ke taroen kanka bel.
first DPAST.go west to, but there in DPAST.exist sand only

at tayunmeli kimin; taroen tomekanka bel.
At tayunmeli kimin; taroen tomekanka bel.
next DPAST.go north; DPAST.exist snow only

at tayunmeli alhūl; onarn ke, taroen salo-salo koya katsatya, ten tamaihanse ag hūni-hūni-hūnyūnta.
At tayunmeli alhūl; onarn ke, taroen salo-salo koya katsatya, ten tamaihanse ang hūni-hūni-hūnyūnta.
next DPAST.go east; there in, DPAST.exist too-much big mountain.PL, and DPAST.climb.NEG able great.great.grandfather

atya, taitan yunit yunmeli, iel tyo, hakam tyo, ninat tyo, sū acuntiros tyo.
Atya, taitan yunit yunmeli, iel tyo, hakam tyo, ninat tyo, sū ashuntiros tyo.
at-last DPAST.decide south go, leg INSTR, riding-beast INSTR, cart INSTR, and-also sailboat INSTR

ten yunit ke, taitren ir tokmiret ke kor koya mayūt she.
Ten yunit ke, taitren ir tokmiret ke kor koya mayūt she.
and south in, DPAST.see all world in most large city 3RD-SG

Ayū (Other)

kuenag kibitya na. tobis.
kuenang kibitya na. tobis.
I can eat knives. (They) don't hurt (me).

Naleūar does not have glass, but this sentence seemed an analogous translation.

WIPs

ayū honatya

[old and outdated]

Aa, ungi, bebeker totyurni byū maūnmi na
Ngi sanar sonsa toshole ayū honatya sūyanha
Ungi, totyurni, toamsanse ūnūn salar na
Ngi sanar sonsa toshole ayū honatya sūyanha

Tatimaūn kel na anle she? tatimaūn anle?
Sūsun na taūli anle satya? taūli anle?
Sūsun na taban tūln satya? taban anle?
Ten sir ūkot tosamyūn byū otūinse na satya?!

Aa, ungi, bebeker totyurni byū maūnmi na
Ngi sanar sonsa toshole ayū honatya sūyanha

[...]
[...]
BERLA: Ūkot ngi she... eken ngi tun she tenerse ang!
ESTEBEN: Kanri she sa? Ngi naile she? Tultenang sa?

Ngi naile na? NGI NAILE NA?!
Samyūn sa anle timaūn byū sa?!
Ngi taban byū tokinse byū ni sa tūln tobusenmil na
Oban sar patyū na ilkan ang tūln!
Ūnūiha hoye!
Batan miri ilkanmil!
[...], ekin sar!

Aa, ungi, bebeker totyurni byū maūnmi na
Ngi sanar sonsa toshole ayū honatya lūkūnha
Ungi, totyurni, toamsanse ūnūn salar na
Ngi sanar sonsa toshole ayū...
Ayū...
Ayū... honatya lūkūnha!

Huilole Ronsun (The Willow Maiden)

ke ūatet taili yi
tūashe tyo alut sū antor
tatyurni yi tosho ras'ha she
ten tanalnūsa ū yun sekor
onarn[1] taitren huilo[2]
ūnūimil ronsun she

na osū totsotūl[3] mu tasantū
ronsun sū tatitaman she byū ni
shayarani, tosholi[4]
na sale huilo shayarani
toūot tairim sū bel
tasunas she ni ronsunli

shaitrem na, ubanya isli ke insūtonha[5]
shaitrem na, nalunse na ranen ang na
shatyurni na, rasmi kol ke ūatet
shakinomse na sa nalnūsa ti

ke ūatet taili yi
tūashe tyo komor anlai sū onti
taeli tolor islitya sū banyinmil
komor betya shele ūmūnmi
tasoni elūni she
toū yoeken yi

sekor huilo tateūn she
ten tayun ronsun bin ani onti
tosho, nale maba tomar sa
rener ongi sale tasha ha ti
tatimaūn tūya ti ronsun
kisalan kisonen kisayahi

[berasmingi]


[1] Archaic form used to fit better the tone of the original.
[2], [3] Direct transliteration.
[4] 'Milady' or similar (ronsunli would imply larger age difference)
[5] Translated directly, to reflect original idiosyncronasy.

Sale Ūmūnha Beni

ataūn samyūnūmi / kel na sa ūsle kūlan ang kai
ūli kayo binūs ang na / yasat tūin ūmūnha ang
teūn nale yunarha nimūr sa / sana irim sale ngihu na
sana ūli kayo binūs ang na / unke tūin sale ūmūnha beni ang

If I could begin to be / Half of what you think of me
become think-2ND/3RD.PASS.doer about 1S 2S thing.GEN half able if
ataūn samyūnūmi kel na sa ūsle kūlan ang kai
If I could become half of what you think about me...

I could do about anything / I could even learn how to love
do approximately anything able 1S / also/even learn love.GER able
ūli kayo binūs ang na, yasat tūin ūmūnha ang
I could do about anything, even learn to love...

When I see the way you act / Wondering when I'm coming back
wait 1S.GEN return.GER for-sake-of 2S and-in-that-time see 2S.GEN demeanor 1S
teūn nale yunarha nimūr sa sana irim sale ngihu na
"I see your demeanor, waiting for my return"

I could do about anything / I could even learn how to love like you
and-at-that-time do about anything able 1S / and-so learn 2S.GEN love.GER resemble able
sana ūli kayo binūs ang na / unke tūin sale ūmūnha beni ang
"Then I could do about anything; so (I) could learn to resemble/imitate your love"

not translation stuff but where else would i put it

Tongue Twisters

kinom nale kanemale kanen kel kenmi kanemimil
kinom nale kanemale kanen kel kenmi kanemimil
request 1ST-SG.GEN question.GEN name about food ask.DOER
The one who asks about food requests my question's name.

CreditsTop