BLF SZEV ULFMW Z HVXIVG KZTV, IRWWOVW DRGS ELRW. RG HOVVKH. BLF HOVVK. DV ZOO HOVVK, PMLDRMT LU DSZG DV WL MLG PMLD FMGRO DV ZDZPVM, ZMW LMOB GSVM XZM DV VCKVIRVMXV GSVHV NLNVMGH, HGFNYORMT FKLM Z EVHGRTV LU DSZG DV XLFOW SZEV YVVM.

011101000110100001101001011100110010000001101001011100110010000001100001001000000111001101100101011000110111001001100101011101000010000001110000011000010110011101100101